Slide8
Slide5
Slide4
Slide1

Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01 i 11/02) i članka 14. Zakona o športu (Narodne novine br. 71/06, 150/08 i 124/10) Osnivačka skupština Bowling kluba Nomad iz Slunja održana 11.1.2011. godine usvojila je:

 

STATUT

BOWLING KLUBA NOMAD

 

1.    UVODNE ODREDBE


Članak 1.


Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima s kojim se ostvaruju postavljeni ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; o pravima, obavezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te o odgovornosti članova; o imovini i o raspolaganju s imovinom; o načinu stjecanja imovine; o prestanku rada udruge, te o postupku s imovinom u slučaju prestanka djelovanja udruge; o drugim djelatnostima vezanim za poslovanje udruge.


Članak 2.


Bowling Klub Nomad dobrovoljna je udruga, koja djeluje na unapređenju i razvijanju bowlinga kao športa na području Karlovačke županije.

 

Članak 3.


Naziv udruge je BOWLING KLUB 'NOMAD'.

 

Skraćeni naziv je BK 'NOMAD'.

 

Članak 4.


Bowling klub Nomad (u daljnjem tekstu Klub) je športska udruga, registrirana kod Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji.

 

Članak 5.


Klub je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 6.


Klub ima sjedište u Slunju, V. Nazora 5. Klub djeluje na području Karlovačke županije.

 

Članak 7.


Znak Kluba je amblem. Amblem kluba je: Štit po sredini podijeljen na 2 jednaka dijela, lijevi dio je zlatnožute, a desni tamnozelene boje. U sredini štita nalazi se stilizirani lav koji drži kuglu za bowling.

 

Članak 8.


Klub ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 40 mm s natpisom uz rub pečata BOWLING KLUB NOMAD.

 

U sredini pečata nalazi se stilizirani amblem Kluba.

 

Članak 9.

 

Klub zastupaju i predstavljaju predsjednik Kluba, dopredsjednik Kluba i tajnik Kluba. Predsjedništvo Kluba može ovlastiti i druge osobe članove Kluba za zastupanje Kluba.

 

2.    CILJ I DJELATNOSTI KLUBA

 

Članak 10.

 

Cilj Kluba je razvijanje i unapređivanje bowlinga kao športa u Karlovačkoj županiji.

 

Članak 11.

 

Djelatnosti Kluba su:

-         organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova Kluba radi pripreme za natjecanje,

-   natjecanja članova Kluba na gradskom, županijskom i državnom  nivou

-         poduka i trening mladeži,

-  pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske, odnosno državne reprezentacije,

-         upravljanje športskim objektima kojih je Klub korisnik ili vlasnik,

-         poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada u Klubu,

-         organiziranje prijateljskih bowling natjecanja i turnira, te sudjelovanje na njima,

-         učešće pojedinaca, parova i ekipa na službenim natjecanjima,

-         organizacija natjecanja

-         briga i skrb o zdravlju članova Kluba,

-  ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom.

 

Članak 12.

 

Rad u Klubu je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, a naročito kroz izvještavanje članstva o radu Kluba i aktivnostima vezanim za poslovanje Kluba, pismenih izvještaja i javno na sastancima sa članovima Kluba ili na drugi prikladan način, kao npr. putem sredstava javnog priopćavanja ili putem Biltena Hrvatskog kuglačkog saveza.

 

3.    ČLANSTVO O KLUBU

 

Članak 13.

 

Članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba koja prihvati Statut Kluba. Članom kluba može postati i poslovno nesposobna ili osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću, ali bez prava odlučivanja u tijelima kluba. Članstvo u klubu pravna osoba ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 

Članak 14.

 

Članstvo u Klubu može biti:

-         redovno,

-         podupirajuće,

-         počasno.

 

Redovnim članom smatra se aktivni član Kluba. Redovnim članom smatra se i fizička osoba koja svojim aktivnim športskim radom u Klubu doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Kluba.

 

Podupirajućim članom Kluba smatra se svaka fizička ili pravna osoba, koja svojim radom i materijalnim doprinosom pozitivno utječe na ostvarivanje programskih zadataka Kluba.

 

Počasnim članom Kluba može postati svaka fizička osoba koja ima izuzetne zasluge za unapređenje rada Kluba, o čemu odluku donosi Skupština Kluba na prijedlog Predsjedništva Kluba.

 

Članak 15.

 

Članom Kluba postaje se upisom u Registar članova Kluba, koji vodi tajnik Kluba.

 

Članak 16.

 

Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje svojom odlukom Predsjedništvo Kluba.

 

Članak 17.

 

Skupština Kluba može, ako to smatra potrebnim, svojom odlukom utvrditi mjesečni ili godišnji iznos članarine za svaku tekuću godinu.

 

Članak 18.

 

Prava i obaveze članova su:

-         da uredno plaćaju članarinu, ako ju je utvrdila svojom odlukom Skupština Kluba,

-         da sudjeluje u upravljanju Klubom kroz tijela Kluba

-         da svojim primjerenim ponašanjem i riječima čuvaju i podižu ugled Kluba i donatora Kluba,

-         da čuvaju i održavaju povjerena im materijalna dobra Kluba i rukuju s njima manirom dobrog gospodara,

-         da izvršavaju preuzete obveze na temelju odluka i zaključaka Skupštine Kluba, na temelju odluka i zaključaka Predsjedništva Kluba, te na temelju radnih dogovora u Klubu,

-         da stalno surađuju s trenerom u Klubu i obavljaju potrebne aktivnosti vezane za treninge, za odigravanje prijateljskih i prvenstvenih nastupa ekipno, pojedinačno i parovno, sukladno prijavama koje je Klub obavio kod nadležnih kuglačkih saveza ili sukladno dogovorima koje Klub ima s drugim bowling klubovima za odigravanje prijateljskih susreta i turnira,

-         da se u svom djelovanju u Klubu u svemu pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih normativnih akata Kluba.

 

Nepridržavanje odredbi ovog Članka Statuta Kluba predstavlja povredu obveza članova Kluba i povlači stegovnu odgovornost članova Kluba, o čemu odluku i mjeru donosi Stegovna komisija Kluba.

 

Članak 19.

 

Članstvo u Klubu prestaje na jedan od sljedećih načina:

     -dragovoljnim istupom iz Kluba,

     -neplaćanjem članarine sukladno odluci Skupštine Kluba,

     -sporazumom između člana i Kluba,

     -dogovorno između igrača i Kluba, što vrijedi za one igrače i igračice s

      kojima Klub ima potpisan ugovor,

     -isključenjem iz članstva.

 

Isključeni član Kluba ima pravo podnijeti prigovor na odluku Stegovne komisije Skupštini Kluba, čija je odluka konačna.

 

Članak 20.

 

Klub se može učlaniti u nadležne kuglačke saveze i u druge športske asocijacije. Odluku o učlanjenju donosi Predsjedništvo Kluba.

 

4.    TIJELA UPRAVLJANJA KLUBA

 

Članak 21.

 

Tijela upravljanja Kluba su:

    - Skupština Kluba,

    - Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba,

    - Predsjedništvo Kluba,

    - Nadzorni odbor,

    - Stegovna komisija.

 

4.1.      SKUPŠTINA KLUBA

 

Članak 22.

 

Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu Kluba sačinjavaju redovni članovi Kluba.

 

Članak 23.

 

Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

 

Redovna skupština zasjeda u pravilu jednom godišnje radi razmatranja izvještaja o poslovanju Kluba u prethodnoj godini i usvajanja tog izvještaja i zaključnog računa Kluba za prethodnu godinu, radi razmatranja i usvajanja Programa djelovanja Kluba i Plana financijskog poslovanja Kluba za tekuću poslovnu godinu, radi razmatranja i usvajanja normativnih akata Kluba i njihovih izmjena i dopuna, kao i radi donošenja drugih odluka o poslovima koji su u nadležnosti Skupštine Kluba.

 

Izborna Skupština održava se u pravilu svake četiri godine, ali može se sazvati i unutar tog roka ako je u međuvremenu došlo do bitnih promjena u članstvu tijela upravljanja kluba.

 

Skupštinu Kluba saziva Predsjedništvo Kluba u pravilu na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivu Skupštine Kluba Predsjedništvo Kluba utvrđuje prijedlog dnevnog reda za tu Skupštinu, te datum i mjesto održavanja Skupštine Kluba i sat početka rada Skupštine Kluba.

 

Predsjedništvo kluba dužno je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kluba i kada to zahtjeva najmanje jedna trećina redovnih članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba. U tom slučaju u svom zahtjevu za sazivanje iznose i dnevni red za tu Skupštinu Kluba.

 

Ako Predsjedništvo Kluba ne sazove Skupštinu Kluba u roku od 15 dana od dana dostave pismenog zahtjeva za sazivanje Skupštine Kluba, Skupštinu će sazvati predlagatelj, uz uvjet da poziv na Skupštinu Kluba mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanje Skupštine i sat početka Skupštine.

 

U pravilu redovnu godišnju, kao i izbornu, Skupštinu Kluba Predsjedništvo Kluba saziva najmanje trideset dana prije datuma održavanja te Skupštine Kluba. Za svako sazivanje Skupštine Kluba članovima se upućuje pismeni poziv sa prijedlogom dnevnog reda, mjesto i datumom održavanja Skupštine Kluba i satom početka rada Skupštine Kluba.

 

Članak 24.

 

Skupštini predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Kluba. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba Skupština Kluba će na početku rada Skupštine javnim glasovanjem izabrati iz redova Članova Kluba osobu koja će predsjedavati i voditi ovu sjednicu Skupštine Kluba. Na Skupštini se obavezno vodi zapisnik koji ovjeravaju dva na Skupštini izabrana ovjerovitelja zapisnika. Zapisnik sa Skupštine zajedno sa usvojenim odlukama i zaključcima potpisuje predsjednik Kluba, a u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik Kluba, odnosno član Kluba kojeg je Skupština izabrala da predsjedava i vodi tu Skupštinu Kluba.

 

Zapisnik sa Skupštine trajno se čuva u arhivi Kluba, a uručuje se svim članovima Predsjedništva Kluba, Nadzornog odbora Kluba i ovjeroviteljima zapisnika. Zapisnik se također dostavlja na uvid Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji.

 

Članak 25.

 

Skupština Kluba pravovaljano odlučuje ako je na njoj prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke i zaključke Skupština donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom Kluba nije drugačije utvrđeno.

 

Članak 26.

 

Skupština Kluba ima u svojoj nadležnosti sljedeće:

- utvrđuje politiku razvoja Kluba,

- donosi i mijenja Statut Kluba

- donosi financijski plan poslovanja Kluba,

- usvaja zaključni račun Kluba,

- donosi i mijenja program rada Kluba,

- usvaja pravilnike i druge normativne akte vezane za rad Kluba,

- bira i razrješuje članove predsjedništva Kluba, nadzornog odbora i  stegovne komisije Kluba,

- bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba,

- razmatra i usvaja izvješće o radu Kluba,

- odlučuje po prigovorima članstva na odluke Stegovne komisije

- odlučuje o visini članarine

- daje smjernice Predsjedništvu Kluba za rad Kluba,

- osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke i rokove,

- odlučuje o prestanku rada Kluba,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, odnosno Statutom Kluba.

- donosi odluke u učlanjenju Kluba u nadležne kuglačke saveze i u druge sportske asocijacije vezane za djelatnost Kluba,

- na svojim sjednicama razmatra izvještaj o djelovanju Kluba, o financijskom poslovanju Kluba i izvještaje trenera u Klubu o postignutim sportskim rezultatima na ekipnom, parovnim i pojedinačnim natjecanjima na nivou Grada Slunja, Karlovačke županije i Republike Hrvatske, te donosi potrebne odluke i zaključke za rješavanje uočenih problema i za daljnje unapređenje sportskog i drugog djelovanja Kluba,

 

4.2.      PREDSJEDNIK, DOPREDSJEDNIK I TAJNIK KLUBA

 

Članak 27.

 

Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine. Predsjednik Kluba je po svojoj funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva Kluba. Predsjednik Kluba ima sljedeća prava i obveze:

- predstavlja i zastupa Klub,

- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva Kluba,

- pokreće raspravu o svim pitanjima vezanim za djelokrug rada Kluba, Skupštine Kluba i Predsjedništva Kluba,

- podnosi izvješća o djelovanju i o poslovanju Kluba Skupštini Kluba, kao i o radu Predsjedništva Kluba,

- brine se o pravovremenom upoznavanju javnosti i članova Kluba sa radom Skupštine Kluba i po potrebi s djelovanjem ostalih tijela Kluba,

- brine se o pravovremenom provođenju odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva Kluba,

- potpisuje ugovore vezane za obavljanje djelatnosti Kluba i svu drugu materijalno financijsku dokumentaciju Kluba,

- brine se da se pravovremeno obave razgovori i dogovori sa sponzorom i donatorom Kluba za zaključivanje novih godišnjih ugovora o darovanju sredstava Klubu,

- brine se da se pravovremeno pripreme za raspravu na Predsjedništvu Kluba i na Skupštini Kluba prijedlozi normativnih akata Kluba, prijedlozi izmjena i dopuna normativnih akata Kluba,

- brine se da se pravovremeno pripreme za raspravu i za usvajanje programa djelovanja Kluba i plan financijskog poslovanja Kluba,

- odobrava i potpisuje naloge za službena putovanja članova Kluba,

- odobrava nabavu potrebne opreme za igračice i za igrače Kluba sukladno usvojenom planu financijskog poslovanja Kluba

- daje zadatke tajniku i treneru u Klubu vezane za djelatnost Kluba i Kontrolira njihovu realizaciju

- brine se da se pravovremeno pripreme za raspravu i za usvajanje godišnji izvještaji o radu i o djelovanju Kluba za Skupštinu Kluba,

- potpisuje svu potrebnu dokumentaciju koja se dostavlja nadležnim državnim tijelima i sportskim savezima,

- predlaže Predsjedništvu Kluba izbor i imenovanje tajnika Kluba i trenera u Klubu i sukladno odluci Predsjedništva Kluba potpisuje sa tajnikom Kluba i trenerom u Klubu ugovor kojim se utvrđuju obveze, odgovornosti i prava potpisnica ugovora,

- na temelju odluke Predsjedništva Kluba potpisuje s odabranim osiguravateljem policu o osiguranju članova Kluba od posljedica nesretnog slučaja,

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom o radu Predsjedništva Kluba i drugih normativnih aktima Kluba.

 

Članak 28.

 

Dopredsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine. Dopredsjednik Kluba je po svojoj funkciji ujedno i dopredsjednik Predsjedništva Kluba. Dopredsjednik Kluba ima sljedeća prava i obveze:

         - predstavlja i zastupa Klub

- pomaže u radu Predsjedniku Kluba te ga zamjenjuje u njegovoj odsutnosti

 

Članak 29.

 

Tajnika Kluba bira i imenuje Predsjedništvo Kluba na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih i blagajničkih poslova utvrđenih u ovom Statutu Kluba.

 

Članak 30.

 

Za svoj rad Tajnik Kluba prima mjesečnu naknadu prema odluci Predsjedništva Kluba.

 

Članak 31.

 

Tajnik Kluba obavlja, sukladno odluci Predsjedništva Kluba, i zaključenog ugovora, za potrebe Kluba sljedeće poslove i zadatke:

         - zastupa Klub

         - vodi popis članova Kluba

- poslove registracije Kluba, igračica i igrača Kluba kod nadležnih državnih i sportskih tijela,

- poslove prijave učešća Kluba, ekipa, parova i pojedinaca nadležnim kuglačkim savezima za nastupe na prvenstvenim i prijateljskim natjecanjima,

- održavanje stalnih kontakata s nadležnim gradskim i državnim tijelima i s kuglačkim savezima radi pravovremenog obavljanja poslova vezanih za djelatnost i obveze Kluba i radi pravovremenog pribavljanja informacija koje mogu pomoći u daljnjem unapređenju rada i djelovanja Kluba,

- obavljanje svih stručno administrativnih poslova vezanih za normalno poslovanje i djelovanje Kluba,

- po naputku predsjednika Kluba radi na pripremi sjednica Predsjedništva Kluba i Skupštine Kluba,

- priprema i podnosi izvještaje Predsjedništvu Kluba o realizaciji odlika i zaključaka Predsjedništva i Skupštine Kluba,

- vodi brigu i u tom pravcu surađuje s trenerom u Klubu o pravovremenoj nabavi potrebne opreme za igračice i igrače Kluba, sukladno Planu financijskog poslovanja Kluba i odlukama Predsjedništva Kluba,

- vodi brigu o pravovremenoj nabavi propagandnog materijala za Klub, pokala i nagrada za bowling turnire koje organizira Klub,

- obavlja pregovore s vlasnicima športskog objekta o najmu objekta za potrebe Kluba, te priprema ugovore o najmu objekta i podnosi ih na odobrenje i na potpis predsjedniku Kluba,

- korespondira s bowling klubovima radi dogovaranja o terminima odigravanja prvenstvenih i prijateljskih susreta,

- radi na pripremi prijedloga normativnih akata Kluba, kao i na pripremi izmjena i dopuna ovih akata,

- vodi zapisnik na sjednicama Predsjedništva Kluba, na Skupštini Kluba, na sastanku Nadzornog odbora Kluba i na sastanku Stegovne komisije Kluba i brine se da svi relevantni akteri pravovremeno prime zapisnike sa sjednica, odnosno sastanaka

- obavlja blagajničko i financijsko poslovanje Kluba utvrđeno ugovorom između Kluba i tajnika Kluba,

- vodi brigu o urednoj i pravovremenoj mjesečnoj predaji sve materijalno financijske dokumentacije na knjiženje i obradu mjerodavnom knjigovodstvenom servisu

- priprema materijalno financijske podloge za izradu prijedloga plana financijskog poslovanja Kluba i podnosi ih na razmatranje Predsjedništvu Kluba,

- radi na pripremi godišnjih, kvartalnih i po potrebi mjesečnih izvještaja o financijskom poslovanju Kluba i podnosi ih na uvid i razmatranje predsjedniku Kluba i Predsjedništvu Kluba,

- sukladno usvojenom programu djelovanja Kluba i odlukama i zaključcima Predsjedništva Kluba i Skupštine Kluba obavlja i sve druge poslove vezane za redovno poslovanje i djelatnost Kluba,

- obavlja sve potrebne poslove vezane za pripremu i organizaciju službenih putovanja članova Kluba,

- brine se i radi na urednom arhiviranju sve relevantne dokumentacije vezane za rad, djelovanje i poslovanje Kluba.

 

4.3.      PREDSJEDNIŠTVO

 

Članak 32.

 

Izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Kluba.

 

Članak 33.

 

Predsjedništvo sačinjava pet članova. Predsjednik i dopredsjednik Kluba ujedno su i predsjednik i potpredsjednik Predsjedništva te još tri člana izabrana na Skupštini. Predsjedništvo je izvršni i operativni kolegijalni organ Kluba.

 

Predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Kluba, saziva sjednice Predsjedništva Kluba i rukovodi radom Predsjedništva Kluba.


Članak 34.

 

Poslovi u nadležnosti Predsjedništva Kluba su sljedeći:

- utvrđuje i donosi Poslovnik o radu Predsjedništva Kluba,

- utvrđuje prijedlog Programa djelovanja Kluba i prijedlog Plana financijskog poslovanja Kluba za svaku poslovnu godinu i podnosi ih na razmatranje i na usvajanje Skupštini  Kluba,

- vodi brigu o provedbi odluka Skupštine Kluba,

- vodi brigu o realizaciji usvojenog Programa djelovanja Kluba i u tom pravcu pravovremeno donosi potrebne odluke i zaključke i kontrolira njihovo praktično ostvarenje,

- vodi brigu o pravovremenom prilivu financijskih i drugih sredstava za normalno poslovanje i djelovanje Kluba,

- vodi brigu i nadzor da se troškovi poslovanja Kluba ostvaraju unutar okvira utvrđenog Planom financijskog poslovanja Kluba za tekuću godinu i sukladno tome donosi potrebne odluke o odobravanju utroška financijskih sredstava Kluba,

- upravlja imovinom Kluba pažnjom dobrog gospodara, sukladno Zakonskim propisima, Statutu Kluba, Pravilnicima Kluba i odlukama Skupštine Kluba,

- saziva redovne godišnje Skupštine Kluba, izborne Skupštine Kluba i po potrebi izvanredne Skupštine Kluba,

- priprema prijedloge odluka za Skupštinu Kluba,

- priprema prijedloge normativnih akata Kluba, kao i prijedloge njihovih izmjena i dopuna i upućuje ih na razmatranje i na usvajanje Skupštini Kluba,

- priprema i podnosi izvještaje o djelovanju i o poslovanju Kluba Skupštini Kluba,

- imenuje po potrebi komisije i slična tijela, te im utvrđuje zadatke i rokove za ostvarenje tih zadataka,

- imenuje i razrješuje dužnosti tajnika Kluba,

- imenuje i razrješuje dužnosti trenera u Klubu,

- donosi odluke o visini mjesečne naknade treneru u Klubu i tajniku Kluba,

- odobrava zaključenje ugovora vezanih za poslovanje i djelatnost Kluba,

- donosi odluke o visini iznosa naknade (dnevnica i drugih troškova) za pokriće troškova putovanja članica i članova  Kluba na natjecanja na koje ih upućuje Klub, sukladno usvojenom Pravilniku o izdacima koji predstavljaju rashode Kluba,

- donosi odluke o utvrđivanju bruto vrijednosti boda za obračun nagrada i stimulacija članicama i članovima Kluba, sukladno Pravilniku o nagrađivanju u Klubu i Planu financijskog poslovanja Kluba,

- sukladno usvojenom Programu djelovanja Kluba za pojedinu godinu donosi odluke o učešću članica i članova Kluba i pojedinih ekipa Kluba na prvenstvenim i na prijateljskim natjecanjima i turnirima,

- donosi odluke o prigodnim i prijateljskim sportskim susretima i turnirima koje organizira Klub samostalno ili u suradnji s drugim prijateljskim bowling klubovima,

- donosi odluke o zaključivanju ugovora o darovanju sredstava Klubu od strane donatora i sponzora Kluba,

- obavlja i druge poslove i aktivnosti predviđene Statutom Kluba i drugim normativnim aktima Kluba s ciljem stalnog unapređenja športske aktivnosti Kluba. 

 

Članak 35.

 

Sjednicu Predsjedništva Kluba saziva predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Kluba. Svoje odluke Predsjedništvo Kluba donosi većinom glasova svih članova Predsjedništva Kluba.

 

Sjednice Predsjedništva Kluba održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje predsjednik Kluba, a sjednica se mora održati najmanje jednom u tri mjeseca.

 

Sjednicama Predsjedništva Kluba obvezno prisustvuje i predsjednik Nadzornog odbora Kluba, kako bi u svakom trenutku bio upoznat s problematikom poslovanja i djelovanja Kluba. Na sjednici Predsjedništva Kluba prisutan je i tajnik Kluba koji vodi zapisnik sa sjednice. Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Kluba, osim tajnika kao zapisničara, potpisuje predsjednik ili dopredsjednik Kluba. Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Kluba obvezno se dostavlja na uvid i korištenje svim članovima Predsjedništva Kluba i svim članovima Nadzornog odbora Kluba.

 

Jedan primjerak zapisnika sa sjednice Predsjedništva Kluba pohranjuje se u arhivi Kluba.

 

Članak 36.

 

Za svoj rad Predsjedništvo Kluba odgovara Skupštini Kluba. U tom pravcu Predsjedništvo Kluba podnosi Skupštini Kluba izvještaje o svom radu i o djelovanju i poslovanju Kluba. Mandat članova Predsjedništva Kluba traje četiri godine. Nakon isteka mandata pojedini član Predsjedništva Kluba ili svi članovi mogu biti na Skupštini Kluba ponovno izabrani u Predsjedništvo Kluba.

 

4.4.        NADZORNI ODBOR

 

Članak 37.

 

Nadzorni odbor Kluba bira i imenuje Skupština Kluba. Nadzorni odbor Kluba ima tri člana. Jednog od ta tri člana Skupština Kluba bira i imenuje za Predsjednika Nadzornog odbora. Mandat članova Nadzornog odbora Kluba traje četiri godine. Ako članovi Nadzornog odbora Kluba prekinu svoje djelovanje u Nadzornom odboru Kluba, Skupština Kluba će na prvoj idućoj sjednici Skupštine Kluba na njihovo mjesto izabrati i imenovati nove članove. Sastanci Nadzornog odbora Kluba održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, u pravilu prije održavanja redovne godišnje Skupštine Kluba, radi razmatranja izvještaja o materijalno financijskom poslovanju Kluba i razmatranja zaključnog računa Kluba. Za tu redovnu godišnju Skupštinu Kluba Nadzorni odbor Kluba priprema svoje izvješće o financijskom poslovanju Kluba u prethodnoj poslovnoj godini  s ocjenom ispravnosti i zakonitosti materijalno financijskog poslovanja Kluba u prethodnom izvještajnom razdoblju.

 

Nadzorni odbor Kluba donosi svoje odluke i zaključke većinom glasova članova Nadzornog odbora Kluba. Sa svojim odlukama i zaključcima Nadzorni odbor Kluba upoznaje Predsjedništvo i Skupštinu Kluba.

 

Zapisnik na sastanku Nadzornog odbora Kluba vodi tajnik Kluba, koji ga ovjerava svojim potpisom, a zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora Kluba. Zapisnik sa sastanka Nadzornog odbora Kluba dobivaju svi Članovi Predsjedništva Kluba i članovi Nadzornog odbora Kluba. Jedan primjerak zapisnika pohranjuje se u arhivi Kluba.

 

Članak 38.

 

Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela Kluba utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju Nadzorni odbor Kluba pismeno izvještava Skupštinu Kluba, Predsjedništvo Kluba i organ Kluba čiji je rad praćen i nadziran. Nadzorni odbor Kluba naročito prati i nadzire materijalno financijsko poslovanje Kluba. Radi kontinuiranog praćenja materijalno financijskog i ostalog poslovanja Kluba svi članovi Nadzornog odbora Kluba pravovremeno primaju zapisnike sa sjednica Predsjedništva Kluba i sa skupština Kluba, a predsjednik Nadzornog odbora Kluba redovito prisustvuje sjednicama predsjedništva Kluba i Skupštini Kluba. Nadzorni odbor Kluba na svojim sastancima utvrđuje da li se poslovanje i djelatnost Kluba obavlja sukladno odlukama i zaključcima Skupštine Kluba i Predsjedništva Kluba.

 

4.5.      STEGOVNA KOMISIJA

 

Članak 39.

 

Stegovna komisija Kluba ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština Kluba. Mandat članova Stegovne komisije Kluba traje četiri godine.

 

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih obveza utvrđenih Statutom Kluba i drugim normativnim aktima Kluba.

 

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može pokrenuti Predsjedništvo Kluba, Nadzorni odbor Kluba, predsjednik Kluba, trener u Klubu ili najmanje 1/10 članova Skupštine Kluba.

 

U stegovnom postupku Stegovna komisija Kluba može izreći sljedeće stegovne mjere:

- javna opomena

- isključenje iz članstva Kluba.

 

Stegovna komisija svoje odluke donosi većinom glasova članova Stegovne komisije Kluba.

 

Članak 40.

 

Član Kluba kojemu je Stegovna komisija izrekla stegovnu mjeru može, u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, uložiti prigovor na ovu odluku Skupštini Kluba u pisanom obliku.

 

Skupština Kluba obvezna je primljeni prigovor razmotriti i donijeti o njoj svoju odluku u roku od trideset dana od dana dostave žalbe.

 

Odluka Skupštine po predmetnom prigovoru je konačna.

 

5. STRUČNI RADNICI U KLUBU

 

Članak 41.

 

Ako jedna ili više ekipa Kluba u dužem vremenskom razdoblju ostvaruje zapažene sportske rezultate na službenim natjecanjima Predsjedništvo Kluba može, sukladno Statutu Kluba i ostalih normativnih aktima Kluba, te sukladno planu financijskog poslovanja Kluba, donijeti odluku da se za potrebe kvalitetnog stručnog rada sa ženskim i muškim seniorskim ekipama Kluba, kao i s juniorskim i kadetskim uzrastom, angažira putem ugovora o djelu stručni trener.

 

Odlukom o angažiranju stručnog trenera u Klubu utvrđuju se njegovi poslovi, zadatak, odgovornost, prava i neto iznos mjesečne naknade za obavljanje poslova trenera u Klubu. Na temelju ove odluke Predsjedništva Kluba sa stručnim trenerom se zaključuje ugovor o djelu s otkaznim rokom od mjesec dana.

 

Članak 42.

 

Za obavljanje stručno administrativnih i blagajničko financijskih poslova Kluba Predsjedništvo Kluba može donijeti odluku o angažiranju stručnog djelatnika, tajnika Kluba, čiji poslovni zadaci, obveze i prava su utvrđeni u Člancima 33., 34. i 35. ovog Statuta Kluba i Odlukom Predsjedništva Kluba o izboru i imenovanju tajnika Kluba.

 

6. IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

 

Članak 43.

 

Imovinu Kluba čine: novčana sredstava, pokretne stvari, prava i obveze Kluba.

 

Članak 44.

 

Klub stječe svoju imovinu na sljedeće načine:

-         dotacijom od nadležnih sportskih saveza,

-         putem ugovora o darovanju sredstava,

-         putem dobrovoljnih priloga fizičkih i pravnih osoba,

-         putem ugovora o sponzoriranju Kluba,

-         od članarine,

-         putem drugih izvora sukladno zakonskim propisima.

 

7. PRESTANAK RADA KLUBA

 

Članak 45.

 

Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom i odlukom Skupštine Kluba.

 

Ako odluku o prestanku rada Kluba donosi Skupština Kluba, njena odluka mora se donijeti dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

 

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 46.

 

Statut Kluba te njegove izmjene i dopune donosi Skupština Kluba većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Kluba prisutnih na Skupštini nakon provedene rasprave na Skupštini Kluba.

 

Članak 47.

 

Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta  može pokrenuti svaki redovni član Kluba, a obrazloženi prijedlog za konkretnu izmjenu i dopunu Statuta Kluba Skupštini Kluba daje Predsjedništvo Kluba.

 

Članak 48.

 

Za tumačenje odredaba ovog Statuta nadležna je Skupština Kluba. Za tumačenje drugih općih akata Kluba nadležno je Predsjedništvo Kluba.

 

Članak 49.

 

Ovaj Statut stupio je na snagu danom usvajanja na Skupštini Kluba održanoj 11. siječnja 2011. godine.

 

U Slunju 11.01.2011.

 

Predsjednik Kluba

 

    Saša Petković

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

BOWLING KLUB NOMAD

SLUNJ, NAZOROVA 5

 

 

 

 

 

 

                      

 

                             

STATUT

 BOWLING KLUBA NOMAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUNJ, 11.1.2011.

 

 

 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01. i 11/02. ), članak 11. Zakona o športu i članka 25. Statuta Bowling kluba Purger Zagreb, Skupština Bowling kluba Purger Zagreb održana 28.04.2009 godine usvojila je izmjene i dopune Statuta Bowling kluba Purger Zagreb, sukladno Odluci Skupštine je izradilo ovaj

 

 

STATUT

BOWLING KLUBA PURGER

(pročišćeni tekst)

 

 

 

1.    UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima s kojim se ostvaruju postavljeni ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini;o pravima, obavezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te o odgovornosti članova; o imovini i o raspolaganju sa imovinom; o načinu stjecanja imovine; o prestanku rada udruge, te o postupku s imovinom u slučaju prestanka djelovanja udruge; o drugim djelatnostima vezanim za poslovanje udruge.

 

Članak 2.

 

Bowling Klub Purger dobrovoljna je udruga, koja djeluje na unapređenju i razvijanju bowlinga kao športa na području grada Zagreba.

 

Članak 3.

 

Naziv udruge je BOWLING KLUB PURGER.

Skraćeni naziv je BK PURGER.

 

Članak 4.

 

Djelatnosti Kluba su:

-         planiranje rada i razvitka bowlinga kao športa,

-         organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova

Kluba radi pripreme za natjecanje,

-         poduka i trening mladeži,

-         pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske, odnosno državne reprezentacije,

-         upravljanje športskim objektima kojih je Klub korisnik ili vlasnik,

-         poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada u Klubu,

-         organiziranje prijateljskih bowling natjecanja i turnira, te sudjelovanje na njima,

-         učešće pojedinaca, parova i ekipa na službenim natjecanjima,

-         briga i skrb o zdravlju članova Kluba,

-         ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom.

 

Članak 5.

 

Bowling klub Purger ( u daljnjem tekstu Klub) je športska udruga, registrirana kod Gradskog ureda za opću upravu Zagreb.

 

Članak 6.

 

Klub je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 7.

 

Klub ima sjedište u Zagrebu, Ilica 33. Klub djeluje na području Grada Zagreba.

 

Članak 8.

 

Znak Kluba je amblem. Amblem kluba je: Stilizirani lik čunja koji stoji na kugli u obliku staromodno odjevenog građanina Grada Zagreba u fraku s naherenim šeširom i brkovima dok oko vrata nosi leptir kravatu s dijelovima povijesnog hrvatskog grba Republike Hrvatske.

 

 

Članak 9.

 

Klub ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 40 mm s natpisom uz rub pečata  BOWLING KLUB PURGER ZAGREB.

U sredini pečata nalazi se stilizirani amblem Kluba.

 

Članak 10.

 

Klub zastupaju i predstavljaju predsjednik Kluba i dopredsjednik Kluba. Predsjedništvo Kluba može ovlastiti i druge osobe članove Kluba za zastupanje Kluba.

 

Članak 11.

 

Rad u Klubu je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, a naročito kroz izvješćivanje članstva o radu Kluba i aktivnostima vezanim za poslovanje Kluba, pismenih izvještaja i javno na sastancima sa članovima Kluba ili na drugi prikladan način, kao npr. putem sredstava javnog priopćavanja, putem Biltena Zagrebačkog kuglačkog saveza ili Biltena Hrvatskog kuglačkog saveza.

 

 

 

 

2.    ČLANSTVO O KLUBU

 

Članak 12.

 

Članom Kluba može postati svaki građanin Republike Hrvatske, koji prihvati Statut Kluba, kao i pravna osoba koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 13.

 

Članstvo u Klubu može biti:

-         redovno,

-         podupirajuće,

-         počasno.

Redovitim članstvom smatra se aktivni član Kluba. Redovitim članom smatra se i građanin koji svojim aktivnim športskim radom u Klubu doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Kluba.

Podupirajućim članom Kluba smatra se svaki građanin ili pravna osoba, koja svojim radom i materijalnim doprinosom pozitivno utječe na ostvarivanje programskih zadataka Kluba.

Počasnim članom Kluba može postati svaki građanin koji ima izuzetne zasluge za unapređenje rada Kluba, o čemu odluku donosi Skupština Kluba na prijedlog Predsjedništva Kluba.

 

Članak14.

 

Članom Kluba postaje se upisom u Registar članova Kluba, koji vodi tajnik Kluba.

 

Članak 15.

 

Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje svojom odlukom Predsjedništvo Kluba.

 

Članak 16.

 

Predsjedništvo Kluba može, ako to smatra potrebnim, svojom odlukom utvrditi mjesečni ili godišnji iznos članarine za svaku tekuću godinu.

 

Članak 17.

 

Prava i obaveze članova su:

-         da uredno plaćaju članarinu, ako ju je utvrdio svojom odlukom     Predsjedništvo Kluba,

-         da sudjeluje u upravljanju Klubom kroz tijela Kluba

-         da svojim primjerenim ponašanjem i riječima čuvaju i podižu ugled Kluba i donatora Kluba,

-         da čuvaju i održavaju povjerena im materijalna dobra Kluba i rukuju s njima marom dobrog gospodara,

-         da izvršavaju preuzete obveze na temelju odluka i zaključaka Skupštine Kluba, na temelju odluka i zaključaka Predsjedništva Kluba, te na temelju radnih dogovora u Klubu,

-         da koriste objekte kuglana sukladno ugovoru koji je Klub zaključio   sa vlasnicima kuglana o najmu kuglačkih staza,

-         da stalno surađuju sa trenerom u Klubu i obavljaju potrebne bowling aktivnosti vezane za treninge, za odigravanje prijateljskih i prvenstvenih nastupa ekipno, pojedinačno i parovno,  sukladno prijavama koje je Klub obavio kod nadležnih kuglačkih saveza ili sukladno dogovorima koje Klub ima sa drugim  bowling klubovima za odigravanje prijateljskih susreta i turnira,

-         da se u svom djelovanju u Klubu u svemu pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih normativnih akata Kluba.

Nepridržavanje odredbi ovog Članka Statuta Kluba predstavlja povredu obveza članova Kluba i povlači stegovnu odgovornost članova Kluba , o čemu odluku i mjeru donosi Stegovna komisija Kluba.

 

Članak 18.

 

Članstvo u Klubu prestaje na jedan od slijedećih načina:

     -dragovoljnim istupom iz Kluba,

     -neplaćanjem članarine sukladno odluci Predsjedništva Kluba,

     -sporazumom između člana i Kluba,

     -dogovorno između igrača i Kluba, što vrijedi za one igrače i igračice s

      kojima Klub ima potpisan ugovor,

     -isključenjem iz članstva.

Isključeni član Kluba ima pravo podnijeti prigovor na odluku Stegovne komisije Predsjedništva Kluba, čija je odluka konačna.

 

Članak 19.

 

Klub se može učlaniti u nadležne kuglačke saveze i u druge športske asocijacije. Odluku o učlanjenju donosi Predsjedništvo Kluba.

 

 

 

3.    TIJELA UPRAVLJANJA KLUBA

 

Članak 20.

 

Tijela (organi) upravljanja Kluba su:

    -Skupština Kluba,

    -Predsjedništvo Kluba,

    -Predsjednik Kluba,

    -Nadzorni odbor,

    -Stegovna komisija.

Članak 21.

 

Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja  Klubom. Skupštinu Kluba sačinjavaju članovi Kluba fizičke osobe, te po jedan predstavnik članova pravnih osoba.

 

Članak 22.

 

Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.

Redovna skupština zasjeda u pravilu jednom godišnje radi razmatranja izvještaja o poslovanju Kluba u prethodnoj godini i usvajanja tog izvještaja i zaključnog računa Kluba za prethodnu godinu, radi razmatranja i usvajanja Programa djelovanja Kluba i Plana financijskog poslovanja Kluba za tekuću poslovnu godinu, radi razmatranja i usvajanja normativnih akata Kluba i njihovih izmjena i dopuna, kao i radi donošenja drugih odluka o poslovima koji su u nadležnosti Skupštine Kluba.

Izborna Skupština održava se u pravilu svake četiri godine, ali može se sazvati i unutar tog roka ako je u međuvremenu došlo do bitnih promjena u članstvu Predsjedništva Kluba zasniva se po potrebi.

Skupštinu Kluba saziva Predsjedništvo Kluba u pravilu na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivu Skupštine Kluba Predsjedništvo Kluba utvrđuje prijedlog dnevnog reda za tu Skupštinu, te datum i mjesto održavanja Skupštine Kluba i sat početka rada Skupštine Kluba.

Predsjedništvo kluba dužno je sazvati Skupštinu kluba i kada to zahtjeva najmanje jedna trećina članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba. U tom slučaju u svom zahtjevu za sazivanje Skupnog dnevnog reda za tu Skupštinu Kluba.

Ako Predsjedništvo Kluba ne sazove Skupštinu Kluba u roku od 15 dana od dana dostave pismenog zahtjeva za sazivanje  Skupštine Kluba, Skupštinu će sazvati predlagatelj, uz uvjet da poziv na Skupštinu Kluba mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanje Skupštine i sat početka Skupštine.

U pravilu redovnu godišnju Skupštinu Kluba Predsjedništvo Kluba saziva najmanje trideset dana prije datuma održavanja te Skupštine Kluba. Za svako sazivanje Skupštine Kluba članovima se upućuje pismeni poziv sa prijedlogom dnevnog reda, mjesto i datumom održavanja Skupštine Kluba i satom početka rada Skupštine Kluba.

 

Članak 23.

 

Skupštini predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Kluba. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba Skupština Kluba će na početku rada Skupštine javnim glasovanjem izabrati iz redova Članova Kluba osobu koja će predsjedavati i voditi ovu sjednicu Skupštine Kluba. Na Skupštini se obavezno vodi zapisnik koji ovjeravaju dva na Skupštini izabrana ovjerovitelja zapisnika. Zapisnik sa Skupštine zajedno sa usvojenim odlukama i zaključcima potpisuje predsjednik Kluba, a u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednika Kluba, odnosno član Kluba kojeg je Skupština izabrala da predsjedava i vodi tu Skupštinu Kluba.

Zapisnik sa Skupštine trajno se čuva u arhivi Kluba, a uručuje se svim članovima Predsjedništva Kluba, Nadzornog odbora Kluba i ovjeroviteljima zapisnika. Zapisnik se također dostavlja na uvid Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba i Zagrebačkom kuglačkom savezu Zagreba.

 

Članak 24.

 

Skupština Kluba pravovaljano odlučuje ako je na njoj prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke i zaključke Skupština donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom Kluba nije drugačije utvrđeno.

 

Članak 25.

 

Skupština Kluba ima u svojoj nadležnosti sljedeće:

- utvrđuje politiku razvoja Kluba,

- donosi i mijenja Statut Kluba

- donosi financijski plan poslovanja Kluba,

- usvaja zaključni račun Kluba,

- donosi i mijenja program rada Kluba,

- usvaja pravilnike i druge normativne akte vezane za rad Kluba,

- bira i razrješuje članove predsjedništva Kluba, nadzornog odbora i  stegovne komisije Kluba,

- bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba,

- razmatra i usvaja izvješće o radu Kluba,

- daje smjernice Predsjedništvu Kluba za rad Kluba,

- osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke i rokove,

- odlučuje o prestanku rada Kluba,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, odnosno Statutom Kluba.

 

 

 

Članak 26.

 

Izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Kluba.

 

Članak 27.

 

Predsjedništvo sačinjava pet članova. Predsjedništvo je izvršni i operativni kolegijalni organ Kluba.

Predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Kluba, saziva sjednice Predsjedništva Kluba i rukovodi radom Predsjedništva Kluba.

 

Članak 28.

 

Poslovi u nadležnosti Predsjedništva Kluba su slijedeći:

- utvrđuje i donosi Poslovnik o radu Predsjedništva Kluba,

- utvrđuje prijedlog Programa djelovanja Kluba i prijedlog Plana financijskog poslovanja Kluba za svaku poslovnu godinu i podnosi ih na razmatranje i na usvajanje Skupštini  Kluba,

- vodi brigu o provedbi odluka Skupštine Kluba,

- vodi brigu o realizaciji usvojenog Programa djelovanja Kluba i u tom pravcu pravovremeno donosi potrebne odluke i zaključke i kontrolira njihovo praktično ostvarenje,

- vodi brigu o pravovremenom prilivu financijskih i drugih sredstava za normalno poslovanje i djelovanje Kluba,

- vodi brigu i nadzor da se troškovi poslovanja Kluba ostvaraju unutar okvira utvrđenog Planom financijskog poslovanja Kluba za tekuću godinu i sukladno tome donosi potrebne odluke o odobravanju utroška financijskih sredstava Kluba,

- upravlja imovinom Kluba pažnjom dobrog gospodara, sukladno Zakonskim propisima, Statutu Kluba, Pravilnicima Kluba i odlukama Skupštine Kluba,

- saziva redovne godišnje Skupštine Kluba, izborne Skupštine Kluba i po potrebi izvanredne Skupštine Kluba,

- priprema prijedloge odluka za Skupštinu Kluba,

- priprema prijedloge normativnih akata Kluba, kao i prijedloge njihovih izmjena i dopuna i upućuje ih na razmatranje i na usvajanje Skupštini Kluba,

- priprema i podnosi izvještaje o djelovanju i o poslovanju Kluba Skupštini Kluba,

- imenuje po potrebi komisije i slična tijela, te im utvrđuje zadatke i rokove za ostvarenje tih zadataka,

- imenuje i razrješuje dužnosti tajnika Kluba,

- imenuje i razrješuje dužnosti trenera u Klubu,

- donosi odluke o visini mjesečne naknade treneru u Klubu i tajniku Kluba,

- odobrava zaključenje ugovora za najam kuglane za potrebe Kluba, kao i drugih ugovora vezanih za poslovanje i djelatnost Kluba,

- donosi odluke o visini iznosa naknade (dnevnica i drugih troškova) za pokriće troškova putovanja članica i članova  Kluba na natjecanja na koje ih upućuje Klub, sukladno usvojenom Pravilniku o izdacima koji predstavljaju rashode Kluba,

- donosi odluke o utvrđivanju bruto vrijednosti boda za obračun nagrada i stimulacija članicama  i članovima Kluba, sukladno Pravilniku o nagrađivanju u Klubu i Planu financijskog poslovanja Kluba,

- sukladno usvojenom Programu djelovanja Kluba za pojedinu godinu donosi odluke o učešću članica i članova Kluba i pojedinih ekipa Kluba na prvenstvenim i na prijateljskim natjecanjima i turnirima,

- donosi odluke o prigodnim i prijateljskim sportskim susretima i turnirima koje organizira Klub samostalno ili u suradnji sa drugim prijateljskim kuglačkim klubovima,

- donosi odluke u učlanjenju Kluba u nadležne kuglačke saveze i u druge sportske asocijacije vezane za djelatnost Kluba,

- na svojim sjednicama razmatra izvještaj o djelovanju Kluba, o financijskom poslovanju Kluba i izvještaje trenera u Klubu o postignutim sportskim rezultatima na ekipnom, parovnim i pojedinačnim natjecanjima na nivou Grada Zagreba, Zagrebačke regije i Republike Hrvatske, te donosi potrebne odluke i zaključke za rješavanje uočenih problema i za daljnje unapređenje sportskog i drugog djelovanja Kluba,

- donosi odluke o zaključivanju ugovora o darovanju sredstva Klubu od strane donatora i sponzora Kluba,

- obavlja i druge poslove i aktivnosti predviđene Statutom Kluba i drugim normativnim aktima Kluba s ciljem stalnog unapređenja športske aktivnosti Kluba. 

 

Članak 29.

 

Sjednicu Predsjedništva Kluba saziva predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednika Kluba. Svoje odluke Predsjedništvo Kluba donosi većinom glasova svih članova Predsjedništvo Kluba.

Sjednica Predsjedništva Kluba održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje predsjednik Kluba, a sjednica se mora održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednicama Predsjedništva Kluba obvezno prisustvuje i predsjednik Nadzornog odbora Kluba, kako bi u svakom trenutku bio upoznat s problematikom poslovanja i djelovanja Kluba. Na sjednici Predsjedništva Kluba prisutan je i tajnik Kluba koji vodi zapisnik sa sjednice. Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Kluba, osim tajnika kao zapisničara, potpisuje predsjednik ili dopredsjednik Kluba. Zapisnik sa sjednice Predsjedništva Kluba obvezno se dostavlja na uvid i korištenje svim članovima Predsjedništva Kluba i svim članovima Nadzornog odbora Kluba.

Jedan primjerak zapisnika sa sjednice Predsjedništva Kluba pohranjuje se u arhivi Kluba.

 

Članak 30.

 

Za svoj rad Predsjedništvo Kluba odgovara Skupštini Kluba. U tom pravcu Predsjedništvo Kluba podnosi Skupštini Kluba izvještaje o svom radu i o djelovanju i poslovanju Kluba. Mandat članova Predsjedništva Kluba traje četiri godine. Nakon isteka mandata pojedini član Predsjedništva Kluba ili svi članovi mogu biti na Skupštini Kluba ponovno izabrani u Predsjedništvo Kluba.

 

Članak 31.

 

Nadzorni odbor Kluba bira i imenuje Skupština Kluba. Nadzorni odbor Kluba ima tri člana. Jednog od ta tri člana Skupština Kluba bira i imenuje za Predsjednika Nadzornog odbora. Mandat članova Nadzornog odbora Kluba traje četiri godine. Ako članovi Nadzornog odbora Kluba prekinu svoje djelovanje u Nadzornom odboru Kluba, Skupština Kluba će na prvoj idućoj sjednici Skupštine Kluba na njihovo mjesto izabrati i imenovati nove članove. Sastanci Nadzornog odbora Kluba održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, u pravilu prije održavanja redovne godišnje Skupštine Kluba, radi razmatranja izvještaja o materijalno financijskom poslovanju Kluba i razmatranja zaključnog računa Kluba. Za tu redovnu godišnju Skupštinu Kluba Nadzorni odbor Kluba priprema svoje izvješće o financijskom poslovanju Kluba u prethodnoj poslovnoj godini  s ocjenom ispravnosti i i zakonitosti materijalno financijskog poslovanja Kluba u prethodnom izvještajnom razdoblju.

Nadzorni odbor Kluba donosi svoje odluke i zaključke većinom glasova članova Nadzornog odbora Kluba. Sa svojim odlukama i zaključcima Nadzorni odbor Kluba upoznaje Predsjedništvo i Skupštinu Kluba.

Zapisnik na sastanku Nadzornog odbora Kluba vodi tajnik Kluba, koji ga ovjerava svojim potpisom, a zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora Kluba. Zapisnik sa sastanka Nadzornog odbora Kluba dobivaju svi Članovi Predsjedništva Kluba i članovi Nadzornog odbora Kluba. Jedan primjerak zapisnika pohranjuje se u arhivi Kluba.

 

Članak 32.

 

Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela Kluba utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju Nadzorni odbor Kluba pismeno izvještava Skupštinu Kluba, Predsjedništvo Kluba i organ Kluba čiji je rad praćen i nadziran. Nadzorni odbor Kluba naročito prati i nadzire materijalno financijsko poslovanje Kluba. Radi kontinuiranog praćenja materijalno financijskog i ostalog poslovanja Kluba svi članovi Nadzornog odbora Kluba pravovremeno primaju zapisnike sa sjednica Predsjedništva Kluba i sa skupština Kluba, a predsjednik Nadzornog odbora Kluba redovito prisustvuje sjednicama predsjedništva Kluba i Skupštini Kluba. Nadzorni odbor Kluba na svojim sastancima utvrđuje da li se poslovanje i djelatnost Kluba obavlja sukladno odlukama i zaključcima Skupštine Kluba i Predsjedništva Kluba.

 

Članak 33.

 

Predsjednika Kluba i dopredsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine. Predsjednik Kluba je po svojoj funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva Kluba. Predsjednik Kluba ima sljedeća prava i obveze:

- predstavlja i zastupa Klub,

- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva Kluba,

- pokreće raspravu o svim pitanjima vezanim za djelokrug rada Kluba, Skupštine Kluba i Predsjedništva Kluba,

- podnosi izvješća o djelovanju i o poslovanju Kluba Skupštini Kluba, kao i o radu Predsjedništva Kluba,

- brine se o pravovremenom upoznavanju javnosti i članova Kluba sa radom Skupštine Kluba i po potrebi sa djelovanjem ostalih tijela Kluba,

- brine se o pravovremenom provođenju odluka i zaključka Skupštine i Predsjedništva Kluba,

- potpisuje ugovore vezane za obavljanje djelatnosti Kluba i svu drugu materijalno financijsku dokumentaciju Kluba,

- brine se da se pravovremeno obave razgovori i dogovori sa sponzorom i donatorom Kluba za zaključivanje novih godišnjih ugovora o darovanju sredstava Kluba,

- brine se da se pravovremeno pripreme za raspravu na Predsjedništvu Kluba i na Skupštini Kluba prijedlozi normativnih akata Kluba, prijedlozi izmjena i dopuna normativnih akata Kluba,

- brine se da se pravovremeno pripreme za raspravu i za usvajanje programa djelovanja Kluba i plan financijskog poslovanja Kluba,

- odobrava i potpisuje naloge za službena putovanja članova Kluba,

- odobrava nabavu potrebne opreme za igračice i za igrače Kluba sukladno usvojenom planu financijskog poslovanja Kluba

- daje zadatke tajniku i treneru u Klubu vezane za djelatnost Kluba i Kontrolira njihovu realizaciju

- brine se da se pravovremeno pripreme za raspravu i za usvajanje godišnji izvještaji o radu i o djelovanju Kluba za Skupštinu Kluba,

- potpisuje svu potrebnu dokumentaciju koja se dostavlja nadležnim državnim tijelima i sportskim savezima,

- predlaže Predsjedništvu Kluba izbor i imenovanje tajnika Kluba i trenera u Klubu i sukladno odluci Predsjedništva Kluba potpisuje sa tajnikom Kluba i trenerom u Klubu ugovor kojim se utvrđuju obveze, odgovornosti i prava potpisnica ugovora,

- na temelju odluke Predsjedništva Kluba potpisuje sa odabranim osiguravateljem policu o osiguranju članova Kluba od posljedica nesretnog slučaja,

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom o radu Predsjedništva Kluba i drugih normativnih aktima Kluba. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Kluba u svim navedenim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik Kluba.

 

Članak 34.

 

Tajnik Kluba bira i imenuje Predsjedništvo Kluba na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih i blagajničkih poslova utvrđenih u ovom Statutu Kluba.

 

Članak 35.

 

Za svoj rad tajnik Kluba prima mjesečnu naknadu prema odluci Predsjedništva Kluba.

 

Članak 36.

 

Tajnik Kluba obavlja, sukladno odluci Predsjedništva Kluba, i zaključenom ugovora, za potrebe Kluba sljedeće poslove i zadatke:

- poslove registracije Kluba, igračica i igrač Kluba kod nadležnih državnih i sportskih tijela,

- poslove prijave učešća Kluba, ekipa, parova i pojedinaca nadležnim bowling savezima za nastupe na prvenstvenim i prijateljskim natjecanjima,

- održavanje stalnih kontakata s nadležnim gradskim i državnim tijelima i s bowling savezima radi pravovremenog obavljanja poslova vezanih za djelatnost i obveze Kluba i radi pravovremenog pribavljanja informacija koje mogu pomoći u daljnjem unapređenju rada i djelovanja Kluba,

- obavljanje svih stručno administrativnih poslova vezanih za normalno poslovanje i djelovanje Kluba,

- po naputku predsjednika Kluba radi na pripremi sjednica Predsjedništva Kluba i Skupštine Kluba,

- priprema i podnosi izvještaje Predsjedništvu Kluba o realizaciji odlika i zaključaka Predsjedništva i Skupštine Kluba,

- vodi brigu i o tom pravcu surađuje s trenerom u Klubu o pravovremenoj nabavi potrebne opreme za igračice i igrače Kluba, sukladno Planu financijskog poslovanja Kluba i odlukama Predsjedništva Kluba,

- vodi brigu o pravovremenoj nabavi propagandnog materijala za Klub, pokala i nagrada za bowling turnire koje organizira Klub,

- obavlja pregovore sa vlasnicima športskog objekta o najmu objekta za potrebe Kluba, te priprema ugovore o najmu objekta i podnosi ih na odobrenje i na potpis predsjedniku Kluba,

- korespondira sa bowling klubovima radi dogovaranja o terminima odigravanja prvenstvenih i prijateljskih susreta,

- radi na pripremi prijedloga normativnih akata Kluba, kao i na pripremi izmjena i dopuna ovih akata,

- vodi zapisnik na sjednicama Predsjedništva Kluba, na Skupštini Kluba, na sastanku Nadzornog odbora Kluba i na sastanku Stegovne komisije Kluba i brine se da svi relevantni akteri pravovremeno primke zapisnike sa sjednica, odnosno sastanaka

- obavlja blagajničko i financijsko poslovanje Kluba utvrđeno ugovorom između Kluba i tajnika Kluba,

- vodi brigu o urednoj i pravovremenoj mjesečnoj predaji sve materijalno financijske dokumentacije na knjiženje i obradu mjerodavnom knjigovodstvenom servisu

- priprema materijalno financijske podloge za izradu prijedloga plana financijskog poslovanja Kluba i podnosi ih na razmatranje Predsjedništvu Kluba,

- radi na pripremi godišnjih, kvartalnih i po potrebi mjesečnih izvještaja o financijskom poslovanju Kluba i podnosi ih na uvid i razmatranje predsjedniku Kluba i Predsjedništvu Kluba,

- sukladno usvojenom programu djelovanja Kluba i odlukama i zaključcima Predsjedništva Kluba i Skupštine Kluba obavlja i sve druge poslove vezane za redovno poslovanje i djelatnost Kluba,

- obavlja sve potrebne poslove vezane za pripremu i organizaciju službenih putovanja članova Kluba,

- brine se i radi na urednom arhiviranju sve relevantne dokumentacije vezane za rad, djelovanje i poslovanje Kluba.

 

Članak 37.

 

Stegovna komisija Kluba ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština Kluba. Mandat članova Stegovne komisije Kluba traje četiri godine.

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih obveza utvrđenih Statutom Kluba i drugim normativnim aktima Kluba.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može pokrenuti Predsjedništvo Kluba, Nadzorni odbor Kluba, predsjednik Kluba, trener u Klubu ili najmanje 1/10 članova Skupštine Kluba.

U stegovnom postupku Stegovna komisija Kluba može izreći slijedeće stegovne mjere:

- javna opomena

- isključenje iz članstva Kluba.

Stegovna komisija svoje odluke donosi većinom glasova članova Stegovne komisije Kluba.

 

Članak 38.

 

Član Kluba kojemu je Stegovna komisija izrekla stegovnu mjeru može se, u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, žaliti na ovu odluku Predsjedništvu Kluba u pisanom obliku.

Predsjedništvo Kluba obvezno je primljenu žalbu razmotriti i donijeti o njoj svoju odluku u roku od trideset dana od dana dostave žalbe.

Odluka Predsjedništva po predmetnoj žalbi je konačna.

 

 

 

4.STRUČNI RADNICI U KLUBU

 

Članak 39.

 

Ako jedna ili više ekipa Kluba u dužem vremenskom razdoblju ostvaruje zapažene sportske rezultate na službenim natjecanjima Predsjedništvo Kluba može, sukladno Statutu Kluba i ostalih normativnih aktima Kluba, te sukladno planu financijskog poslovanja Kluba, donijeti odluku da se za potrebe kvalitetnog stručnog rada sa ženskim i muškim seniorskim ekipama Kluba, kao i sa juniorskim i kadetskim uzrastom, angažira putem ugovora o djelu stručni trener.

Odlukom o angažiranju stručnog trenera u Klubu utvrđuju se njegovi poslovi, zadatak, odgovornost, prava i neto iznos mjesečne naknade za obavljanje poslova trenera u Klubu. Na temelju ove odluke Predsjedništva Kluba sa stručnim trenerom se zaključuje ugovor o djelu s otkaznim rokom od mjesec dana.

 

Članak 40.

 

Za obavljanje stručno administrativnih i blagajničko financijskim poslova Kluba Predsjedništvo Kluba može donijeti odliku o angažiranju stručnog djelatnika, tajnika Kluba, čiji poslovni zadaci, obveze i prava su utvrđeni u Člancima 33., 34. i 35. ovog Statuta Kluba i Odlukom Predsjedništva Kluba o izboru i imenovanju tajnika Kluba.

 

 

 

5.IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

 

Članak 41.

 

Imovinu Kluba čine: novčana sredstava, pokretne stvari, prava i obveza Kluba.

 

Članak 42.

 

Klub stječe svoju imovinu na slijedeće načine:

-         dotacijom od nadležnih sportskih saveza,

-         putem ugovora o darovanju sredstava,

-         putem dobrovoljnih priloga fizičkih i pravnih osoba,

-         putem ugovora o sponzoriranju Kluba,

-         od članarine,

-         putem drugih izvora sukladno zakonskim propisima.

 

 

 

 

6.PRESTANAK RADA KLUBA

 

Članak 43.

 

Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

Ako odluku o prestanku rada Kluba donosi Skupština Kluba, njena odluka mora se donijeti dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

 

 

 

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 44.

 

Statut Kluba donosi skupština Kluba većinom glasova od ukupnog broja članova Kluba prisutnih na Skupštini nakon provedene rasprave na Skupštini Kluba.

 

Članak 45.

 

Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta  može pokrenuti svaki član Kluba, a obrazloženi prijedlog za konkretnu izmjenu i dopunu Statuta Kluba Skupštini Kluba daje Predsjedništvo Kluba.

 

Članak 46.

 

Za tumačenje odredba ovog Statuta nadležna je Skupština Kluba.

Za tumačenje drugih općih akata Kluba nadležno je Predsjedništvo Kluba.

 

Članak 47.

 

Ovaj          Statut stupio je na snagu danom usvajanja Skupštini Kluba održanoj 28.travnja 2009 godine.

 

U Zagrebu 28.04.2009.

 

Predsjednik Kluba

 

SOCIAL BOOKMARKS

Kontaktirajte nas

Bowling klub Nomad

Vladimira Nazora 5
HR 47240 Slunj
Tel: +385 47 777 348
Mobitel: +385 98 247 051
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

BK NOMAD tumb